Статут ЗШ І-ІІ ступенів №8

2019-06-01

СТАТУТ

Дружківської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів №8 Дружківської міської ради Донецької області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дружківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №8 Дружківської міської ради Донецької області створена рішенням виконкому Дружківської міської ради Донецької області від 15.03.1999 р. №197, як юридична особа. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

Найменування ДРУЖКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІ ступенів №8 ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ має скорочену назву: ЗШ І – ІІ ступенів №8.

1.2 Юридична адреса школи:

84205, Донецька область, місто Дружківка,

вулиця Б.Хмельницького, будинок 28

телефон 4-24-54.

1.3 Дружківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №8 Дружківської міської ради Донецької області (далі школа) є юридичною особою, має печатку із зображенням герба, штамп встановленого зразка, бланки зі своїми реквізитами, ідентифікаційний номер, самостійний баланс, обслуговується централізованою бухгалтерією при відділі освіти Дружківської міської ради.

1.4 Засновником (власником) школи є Дружківська міська рада (код ЄДРПОУ 04052761, 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 16). Засновник здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.5 Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6 Головними завданнями школи є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– розвиток задатків і можливостей інтересів усіх учасників освітнього процесу;

– надання учням можливостей для задоволення індивідуальних творчих потреб, оволодіння системою знань та практичними вміннями й навичками наукової, дослідницько-експериментальної діяльності, окремих видів професійної підготовки, роботи з технікою та новими технологіями;

– пошук та вибір творчо обдарованих і здібних дітей, які мають нахили та інтерес до певної галузі наукових знань і професійної діяльності;

– формування у педагогічних працівників та батьків почуття відповідальності перед суспільством за розвиток природної обдарованості дітей;

– розробка і апробація нового змісту освіти, методів і форм навчання і виховання.

1.7 Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом, який затверджує (вносить зміни) Дружківська міська рада.

1.8 Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9 Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

Випускники школи отримують документи про освіту встановленого зразка.

1.10 У школі визначена українська мова навчання (рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.08.2008р. №883), запроваджено допрофільне навчання.

1.11 Школа має право:

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– може впроваджувати поглиблене вивчення навчальних предметів;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Дружківської міської ради;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12 У школі створюються та функціонують: мережа предметних методичних об’єднань, методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників, а також творчі та динамічні групи у відповідності з напрямками діяльності навчального закладу.

1.13 Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечується місцевим органом управління і здійснюються центральною міською лікарнею.

1.14 Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15 Діяльність школи здійснюється на принципах:

– доступності, гуманізму та демократизму;

– незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій та об’єднань;

– взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;

– органічного поєднання загальнолюдських, духовних цінностей із національною історією і культурою;

– диференціації та оптимізації змісту та форм освіти;

– науковості;

– розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи.

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти, науки, молоді і спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Дружківської міської ради.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, тижневий).

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани погоджуються з управлінням освіти, відділом освіти Дружківської міської ради Донецької області.

2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Індивідуалізація й диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді і спорту.

2.4 Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою та традиційною класно-урочною системою навчання.

2.5 Зарахування учнів до школи здійснюється до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви батьків або особи, яка їх замінює, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), при умові згоди батьків чи учнів з положенням даного статуту та правилами внутрішнього розпорядку та Єдиних педагогічних вимог.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти, науки, молоді і спорту України зразка.

2.6 У школі для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу може створюватись група подовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп подовженого дня затверджується щорічно директором школи.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.


Навчальний рік поділяється на семестри. Тривалість семестрів визначається Міністерством освіти, науки, молоді і спорту України.

2.8 Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9 За погодженням з Дружківським міськво з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10 Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із міськво та СЕС.

2.11 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12 У школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками за 12-бальною системою. За рішенням Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, під час навчальної практики та за державну підсумкову атестацію.

2.13 Результати семестрового і річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Невстигаючі протягом двох років навчання учні І ступеня за рішенням психолого-медико-педагогічної комісії можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

2.14. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої відповідно наказом Міністерства освіти і науки України.

2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та російської мови і інформатики для організації навчального допрофільного і профільного навчання.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців), затвердженого відповідним наказом Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченню початкової школи - табель успішності;

– по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченню навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення - подяка в наказі, лист подяки, похвальна грамота, нагородження цінним подарунком: свідоцтво з відзнакою, грамота за успіхи у вивченні окремих предметів, Похвальні листи відповідно до порядку, встановленого Положенням, а також лист подяки батькам.

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi